Hotline: 097.211.5555
You Drive We Care

Quản trị chất lượng

BG Products, Inc. là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực làm sạch hệ thống nhiên liệu, hệ thống dầu, các hệ thống  trong động cơ ô tô, các sản phẩm hóa chất chuyên dụng, mỡ, dụng cụ và thiết bị trong ngành công nghiệp ô tô, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 14001 và OHSAS 18001.

Chính sách Hệ thống Quản lý Tích hợp

BG Products, Inc duy trì một Hệ thống Quản lý Tích hợp để cung cấp các sản phẩm đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng đồng thời giảm các tác động đến môi trường do các hoạt động sản xuất và dịch vụ của mình gây ra.

Ban Lãnh đạo cam kết:

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

  • Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện Hệ thống Quản lý Tích hợp để đảm bảo rằng đây là hệ thống thích hợp và hiệu quả trong việc giúp công ty đạt được các mục tiêu đã đề ra.
  • Duy trì và rà soát toàn bộ hệ thống để xác định các yêu cầu phù hợp và giám sát các hoạt động thông qua kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
  • Triển khai các hoạt động và nguồn lực để phòng ngừa tai nạn và thương tích.

TUÂN THỦ

  • Tuân theo các luật, quy định, quy tắc thực hành và các yêu cầu khác của OH & S và luật môi trường, và các yêu cầu khác mà công ty áp dụng.
  • Xác định các yêu cầu cần phải tuân thủ, thiết lập mục tiêu và hành động để đạt được mục tiêu, duy trì và thực hiện các biện pháp giám sát việc tuân thủ.

PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

  • Xác định vật liệu, quy trình và sản phẩm gây ra hoặc có thể gây ô nhiễm.
  • Thực hiện các biện pháp để tránh, giảm thiểu hoặc kiểm soát ô nhiễm môi trường khi các điều kiện về mặt kỹ thuật và kinh tế khả thi.

Tất cả nhân viên đều có trách nhiệm đóng góp cho sự thành công của Hệ thống và các chính sách này thông qua hành động và đề xuất của mình.

Hệ thống quản lý đảm bảo nhân viên có thể tối đa hóa tiềm năng của họ để đạt được các mục tiêu về chất lượng và môi trường và đáp ứng và hài lòng các nhu cầu của khách hàng.

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Với BG, ISO 9001 cung cấp một mô hình kinh doanh để đảm bảo chất lượng trong thiết kế, phát triển, sản xuất và dịch vụ. Để được chứng nhận ISO, BG đã tạo ra một nhóm, tập hợp các dịch vụ kỹ thuật, marketing, kỹ thuật, hoạt động, mua sắm, nhân sự và kiểm soát chất lượng. BG đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết để chứng nhận từ SAI Global - một công ty kiểm định chất lượng quốc tế - đã xem xét các quy trình chất lượng của BG và đã ban hành chứng nhận ISO 9001 đầu tiên vào năm 2001.

Xem giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

Chứng chỉ ISO 14001: 2015

ISO 14001 đưa ra tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường. Chứng chỉ không yêu cầu các yêu cầu về hiệu suất môi trường, nhưng lập ra khuôn khổ mà một công ty hoặc tổ chức có thể làm để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả. Chứng chỉ có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn cải thiện hiệu quả tài nguyên, giảm lãng phí và giảm chi phí. Sử dụng ISO 14001 có thể cung cấp sự đảm bảo cho ban lãnh đạo công ty và nhân viên cũng như các bên liên quan bên ngoài rằng tác động môi trường đang được đánh giá và cải thiện. ISO 14001 cũng có thể được tích hợp với các chức năng quản lý khác và hỗ trợ các công ty trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế và môi trường.

Xem giấy chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng chỉ OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý, chăm sóc sức khoẻ và an toàn. OHSAS 18001 nhấn mạnh đến sức khoẻ cũng như sự an toàn trong việc duy trì một nơi làm việc an toàn. Tiêu chí bao gồm: bao gồm các công cụ lập kế hoạch hệ thống quản lý (bao gồm cả các trật tự kiểm soát) yêu cầu để điều tra sự cố và yêu cầu tham vấn.

Giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007


All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội